ประกาศราคากลางประกวดราคาจัดซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง

                                  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
                                           ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ลิตร 
    จำนวน ๑ เครื่อง หน่วยงานเจ้าของโครงการโรงพยาบาลนครปฐม
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ ...........................................
    เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน)
๔.  แหล่งที่มาของราคากลาง
    ๔.๑ บริษัท เซนต์เมด จำกัด
    ๔.๒ บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (๑๙๙๒) จำกัด
    ๔.๓ บริษัท เจ ที เวิลด์ เทค จำกัด
    ๔.๔ บริษัท ไทคูณ เมดิคอล จำกัด
๕.  คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

                ลงชื่อ................................................. ..........ประธานกรรมการ
                              (นางสุภาพ  ลิ้มเจริญ)  
                ลงชื่อ..............................................................กรรมการ  
                               (นางบุบผา  อาสมะ)  
                ลงชื่อ..............................................................กรรมการ    
                              (นายสุธีพงศ์ อ่อนมณี)  

                                                       คุณลักษณะเฉพาะ
                        เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 350 ลิตร
                                        ……………………………………………..
           
1. ความต้องการ
    เครื่องล้างและฆ่าเชื้อโรคแบบอัตโนมัติ ชนิดล้างเร็ว ขนาดความจุของห้องล้างไม่น้อยกว่า   350 ลิตร แบบ 2 ประตู
2. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน
    ใช้เพื่อล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น ชุดเครื่องมือ
     ผ่าตัด สายยางอุปกรณ์เครื่องตรวจส่องภายในร่างกาย เป็นต้น
3. คุณลักษณะทั่วไป
    3.1 เป็นเครื่องล้างอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ระบบน้ำเย็น,น้ำร้อนและมีระบบอบแห้งเครื่องมือในตัว ทำงาน 
         โดยอัตโนมัติตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นการทำงาน
     3.2 เครื่องสามารถล้างทำความสะอาดเครื่องมือได้ภายในรอบละไม่เกิน 45 นาทีตั้งแต่ต้นจนจบการทำงาน เพื่อให้ 
        เครื่องมือสามารถหมุนเวียนได้อย่างรวดเร็วเพียงพอต่อการใช้งาน 
     3.3 ตัวเครื่องทำด้วยสแตนเลสสตีลเป็นแบบตู้ตั้งพื้นขนาดความจุของห้องล้างไม่น้อยกว่า 350 ลิตร แบบ 2 ประตู
     3.4 มีเครื่องทำน้ำร้อนภายในตัวเครื่อง เพื่อใช้ในขั้นตอนการล้าง หรือ ฆ่าเชื้อ
     3.5 มีประตูเปิด-ปิด การใช้งาน 2 ประตู เปิดและปิดแบบเป็นแบบเลื่อนขึ้นลงในแนวดิ่ง มีกระจกใสสามารถ
           มองเห็นการทำงานของเครื่องได้
     3.6 ควบคุมโปรแกรมการทำงานของเครื่องด้วยระบบ Microprocessor หรือ ระบบ Microcomputer แบบอัตโนมัติ
     3.7 ใช้ไฟฟ้า 220/380 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ 3 เฟส 4 สาย
4. คุณลักษณะทางเทคนิค
     4.1 ภายในห้องล้างมีขนาดความจุของห้องล้างไม่น้อยกว่า 350 ลิตร ทำด้วยสแตนเลสสตีล เกรด AISI 316L หรือดี 
          กว่า และส่วนประกอบฝาปิดตัวเครื่องด้านนอกทำด้วยสแตนเลสสตีล เกรด AISI 304
     4.2 ภายในห้องล้าง (Washer Chamber) มีท่อน้ำหมุนได้สำหรับฉีดชำระล้างโดยอยู่ส่วนบนและส่วนล่างของห้อง 
           ล้างโดยมีหัวต่อระหว่างชั้นชั้นบรรจุตะกร้า สายยาง อุปกรณ์ล้างกล้องตรวจส่องจะมีน้ำฉีดอยู่ต่างหาก
     4.3 สามารถเลือกโปรแกรมการล้างและทำลายเชื้อได้ไม่น้อยกว่า 20 โปรแกรม เพื่อความเหมาะสมในแต่ละ 
           โปรแกรม 
     4.4 สามารถเลือกล้างด้วยน้ำยาล้างซึ่งจะผสมกับน้ำล้างและน้ำยาช่วยทำให้แห้งเร็ว ซึ่งจะผสมในขณะทำลายเชื้อ 
          โดยควบคุมการใช้งานของน้ำยาทั้ง 2 ด้วย ปั๊มที่ติดตั้งอยู่ภายในเครื่อง จำนวน 2 ตัว
     4.5 ระบบปั๊มน้ำหมุนเวียน (Circulation Pump) จำนวน 1 ปั๊ม
     4.6 ระบบปั๊มดูดน้ำยาเคมีที่ติดตั้งอยู่ภายในตัวเครื่องไม่น้อยกว่า 2 ปั๊ม และมีถังบรรจุน้ำยาสำหรับใช้ในการชำระล้าง 
           ถูกติดตั้งอยู่ภายในตัวเครื่อง ไม่น้อยกว่า 2 ตัว
     4.7 มีระบบอบแห้งอุปกรณ์ (Hot Air Drying System) ภายหลังเสร็จสิ้นการล้างฆ่าเชื้ออุปกรณ์ในเครื่องเดียวกันภายใน 
           การทำงานเพียงครั้งเดียว
     4.8 บริเวณด้านหน้าประตูมีกระจกใสทนความร้อน (HST Tempered Glass) สามารถมองเห็นภายใน
           ห้องล้างขณะเครื่องทำงานได้
     4.9 มีระบบป้องกันภัย ไม่ให้ประตูเปิดในขณะเครื่องทำงาน โดยประตูจะล็อค และถ้าปิดประตูไม่สนิทเครื่องจะไม่สามารถ 
          เริ่มทำงานได้ และจะมีสัญญาณแสดงให้ผู้ใช้ทราบ

5. ระบบควบคุมการทำงาน
     5.1 ตัวเครื่องถูกควบคุมด้วยระบบ Microprocessor หรือ ระบบ Microcomputer รายงานผลผ่านหน้าจอสีแบบสัมผัส 
           (Touch Screen)
     5.2 มีระบบ Software ที่สามารถอ่านโปรแกรม และอ่านค่าต่างๆที่สำคัญได้จากหน้าจอเครื่องโดยหน้าจอภาพสามารถ 
        แสดงสถานะต่างๆขณะที่เครื่องทำงานให้ทราบ ดังนี้
        5.2.1 โปรแกรมการทำงานในแต่ละช่วง
        5.2.2 โปรแกรมที่เลือก
        5.2.3 อุณหภูมิของน้ำ 
        5.2.4 เวลาการทำงาน
        5.2.5 ความผิดปกติของระบบ
     5.3 ในขณะเครื่องทำการล้างและฆ่าเชื้อหากมีข้อผิดพลาดหรือขัดข้อง เครื่องจะหยุดทำงานและมีเสียง 
        สัญญาณแตือนและควบคุมการทำงานของเครื่องจะแสดง Fault Code บอกสาเหตุที่เครื่องทำงาน  
        ผิดปกติบน Display
6 อุปกรณ์ประกอบ
    6.1 มีรถเข็นสำหรับเข็นของเข้าห้องล้าง                     จำนวน 2 คัน
    6.2 มีชุดตะกร้าสำหรับบรรจุภาชนะเข้าห้องล้าง โดยมีจำนวนชั้นวางอุปกรณ์  จำนวน 1 ชุด  ไม่น้อยกว่า 5 ชั้น
    6.3 ชุดอุปกรณ์สำหรับล้างสายยาง                           จำนวน 1 ชุด
    6.4 ตะกร้าสำหรับบรรจุของเข้าห้องล้าง                     จำนวน 20 ใบ
    6.5 น้ำยาสำหรับการล้างฆ่าเชื้ออุปกรณ์และเครื่องมือ    จำนวน 20 ลิตร
    6.6 เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ให้เป็นน้ำอ่อนแบบอัตโนมัติ (RO) ขนาดไม่น้อยกว่า   
        6,000 ลิตรต่อวัน พร้อมถังพัก น้ำบริสุทธิ์ขนาด 1000 ลิตร ที่มีระบบปั๊มน้ำอัตโนมัติ      จำนวน 1 ชุด          
7. เงื่อนไขเฉพาะ
    7.1  เป็นผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองมาตรฐาน CE หรือ EN 61326 หรือ Directive 93/42/EEC  
          (Medical Device)
    7.2  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001, ISO13485 และ ISO 15883 
    7.3  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานของผลิตภัณฑ์ยี่ห้อที่เสนอโดยตรง 
    7.4  ผู้ขายต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต และผู้ขายต้องมีเอกสารรับรองช่าง 
           ผู้ชำนาญการที่สามารถดูแลรักษาเครื่องได้จากบริษัทผู้ผลิต
    7.5  เครื่องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
    7.6  มีคู่มือการใช้งานและซ่อมบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด
    7.7  รับประกันคุณภาพการใช้งาน 2 ปี โดยบริการหลังการรับมอบพร้อมอะไหล่ ฟรี 2 ปี และผู้ขาย 
          จะต้องจัดส่งเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญมาตรวจสอบบำรุงรักษาอย่างน้อย 4 ครั้ง / ปี
    7.8  ผู้ขายจะต้องสาธิตแนะนำการใช้เครื่องและสอนวิธีการแก้ไขเบื้องต้นแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบใช้  
           เครื่องและอบรมบำรุงรักษาเครื่องให้แก่ช่างโรงพยาบาล
    7.9  ผู้ขายต้องติดตั้งในตำแหน่งที่โรงพยาบาลกำหนดให้พร้อมใช้งาน โดยงานโครงสร้างอาคาร, ระบบ 
          ไฟฟ้า, ระบบระบายอากาศ และระบบน้ำดีน้ำเสีย ผู้ขายต้องดำเนินการติดตั้งให้เรียบร้อยเป็นไป 
          ตามมาตรฐานของโรงพยาบาล โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นของผู้ขายจะเรียกเก็บจากโรงพยาบาลเพิ่ม 
           ไม่ได้
    7.10 ในระยะรับประกันหากโรงพยาบาลประสงค์จะเคลื่อนย้ายตำแหน่งติดตั้งไปยังสถานที่ใหม่ ผู้ขายต้อง 
           ดำเนินการย้ายและติดตั้งให้พร้อมใช้โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นของผู้ขายจะเรียกเก็บจากโรงพยาบาล 
            เพิ่มไม่ได้
                    ........................................................................

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates