ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ จำนวนประมาณ ๒๕๒,๐๐๐ กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

( สำเนา )
ประกาศ จังหวัดนครปฐม
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ จำนวนประมาณ ๒๕๒,๐๐๐ กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
........................................................................................
 

          ตามประกาศ จังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ จำนวนประมาณ ๒๕๒,๐๐๐ กิโลกรัม ของโรงพยาบาลนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้าง ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น

 

            เนื่องจาก มีผู้ยื่นเสนอราคาเพียงรายเดียวและคุณสมบัติของผู้เสนอราคาไม่ถูกต้องตามคุณสมบัติทางเทคนิค ตามประกาศจังหวัดนครปฐม ลงวันที่ 19 มีนาคม 2561

 

             จังหวัดนครปฐม จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว

 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
 
 
 
 

(นายวีรศักดิ์ ครองลาภเจริญ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates