ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการผ้าห่มผู้ป่วย ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศจังหวัดนครปฐม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการผ้าห่มผู้ป่วย ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------------
               ตามประกาศ จังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว รายการผ้าห่มผู้ป่วย ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๑๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ นั้น
               ๑. ผ้าห่มผู้ป่วยสามัญพร้อมตรา ขนาด ๖๐x๘๐ นิ้ว จำนวน ๑,๕๐๐ ผืน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท รัตนาแอ็พแพเร็ล แคร์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๑๘,๘๕๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
               ๒. ผ้าห่มผู้ป่วยพิเศษพร้อมตรา ขนาด ๖๐x๘๐ นิ้ว จำนวน ๑,๕๐๐ ผืน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท รัตนาแอ็พแพเร็ล แคร์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๘๒,๕๐๐.๐๐ บาท (หกแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
   
   
 
(นายวีรศักดิ์ ครองลาภเจริญ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
 
banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates