ประกาศราคากลางยา BCG.Intarvesical (immucyst) 200 iu injection

ด้วยโรงพยาบาลนครปฐม มีความประสงค์จะซื้อ BCG.Intarvesical (immucyst) 200 iu injection จำนวน  40 vial วงเงินรวมทั้งสิ้น 256,800.00 บาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2) (ก) (ข) (ค) (จ) (ฉ) (ช) และระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ 78,79,80 และ 81 เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของโรงพยาบาลนครปฐม และเพื่อให้การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้อง โรงพยาบาลนครปฐม จึงขอประกาศราคากลางยา ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

                1              ชื่อโครงการ  จัดซื้อยา BCG.Intarvesical (immucyst) 200 iu injection ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

                                /หน่วยงานเจ้าของโครงการ  งานจัดซื้อจัดหาเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนครปฐม

                2              วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 256,800.00 บาท

                3              วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 14  กุมภาพันธ์  2561

                                เป็นเงิน 256,800.00 บาท    ราคา/หน่วย (ถ้ามี) 6,420.00  บาท/1 vial

                4              แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

                                ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปี งบประมาณ

                5              รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

                                5.1  นายวีรศักดิ์  ครองลาภเจริญ    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม

                                5.2  นางสาวทัศนีย์  สอนแจ่ม        เภสัชกรเชี่ยวชาญ

                                5.3  นางศยามล วัยนิพิฐพงษ์          เภสัชกรชำนาญการ

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates