ประกาศราคากลางยา Cefixime 100 mg capsule

          ด้วยโรงพยาบาลนครปฐม มีความประสงค์จะซื้อยา Cefixime 100 mg capsule จำนวน 15,000 tablets วงเงินรวมทั้งสิ้น 176,550.00 บาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2) (ก) (ข) (ค) (จ) (ซ) และระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ 78,79,80 และ 81 เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของโรงพยาบาลนครปฐม และเพื่อให้การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้อง โรงพยาบาลนครปฐม จึงขอประกาศราคากลางยา ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

               1         ชื่อโครงการ  จัดซื้อยา  Glucosamine sulfate powder 1.5 g, sachet    ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

                          /หน่วยงานเจ้าของโครงการ  งานจัดซื้อจัดหาเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนครปฐม

               2         วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร     176,550.00      บาท

               3         วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  13   กุมภาพันธ์  2561

                          เป็นเงิน    176,550.00  บาท    ราคา/หน่วย (ถ้ามี)      1,177.00   บาท/100 capsule

               4         แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

                          ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปี งบประมาณ

               5        รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

                         5.นายวีรศักดิ์  ครองลาภเจริญ    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม

                         5.นางสาวทัศนีย์  สอนแจ่ม        เภสัชกรเชี่ยวชาญ

                         5.นายประสงค์  ยอดเพ็ชผ่องศรี  เภสัชกรชำนาญการ

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates