ประกาศราคากลางยา Levodopa 200 mg+benserazide 50 mg tablet

          ด้วยโรงพยาบาลนครปฐม มีความประสงค์จะซื้อยา Levodopa 200 mg+benserazide 50 mg tablet จำนวน 30,000 tablet วงเงินรวมทั้งสิ้น 186,180.00 บาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2) (ก) (ข) (ค) (จ) (ซ) และระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ 78,79,80 และ 81 เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของโรงพยาบาลนครปฐม และเพื่อให้การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้อง โรงพยาบาลนครปฐม จึงขอประกาศราคากลางยา ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

               1         ชื่อโครงการ  จัดซื้อยา  Levodopa 200 mg+benserazide 50 mg tablet   ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

                          /หน่วยงานเจ้าของโครงการ  งานจัดซื้อจัดหาเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนครปฐม

               2         วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร     186,180.00      บาท

               3         วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  13   กุมภาพันธ์  2561

                          เป็นเงิน    351,816.00  บาท    ราคา/หน่วย (ถ้ามี)      1,172.72   บาท/100   tablet

               4         แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

                          ตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ  ลงวันที่  19 ตุลาคม 2560

               5        รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

                         5.นายวีรศักดิ์  ครองลาภเจริญ    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม

                         5.นางสาวทัศนีย์  สอนแจ่ม        เภสัชกรเชี่ยวชาญ

                         5.นายประสงค์  ยอดเพ็ชผ่องศรี  เภสัชกรชำนาญการ

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates