ประกาศราคากลางซ่อมแซมทาสีอาคารและซ่อมแซมห้องน้ำผู้มารับบริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามควาบเผือก

ราคากลาง