ประกาศราคากลางยา Sodium chloride 0.9% solution for injection, 5 ml

          ด้วยโรงพยาบาลนครปฐม มีความประสงค์จะซื้อยา Sodium chloride 0.9% solution for injection, 5 ml จำนวน 80,000 amp วงเงินรวมทั้งสิ้น 380,000.00 บาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2) (ก) (ข) (ค) (จ) (ซ) และระเบียบกระทรวงการคลัง ข้อ 78,79,80 และ 81 เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยของโรงพยาบาลนครปฐม และเพื่อให้การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้อง โรงพยาบาลนครปฐม จึงขอประกาศราคากลางยา ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

 

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 

               1         ชื่อโครงการ  จัดซื้อยา  Sodium chloride 0.9% solution for injection, 5 ml     ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

                          /หน่วยงานเจ้าของโครงการ  งานจัดซื้อจัดหาเวชภัณฑ์ กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนครปฐม

               2         วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร     380,000.00      บาท

               3         วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  12   กุมภาพันธ์  2561

                          เป็นเงิน    428,000.00  บาท    ราคา/หน่วย (ถ้ามี)      535.00   บาท/100  amp

               4         แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

                        ตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ  ลงวันที่  19 ตุลาคม 2560

               5        รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

                         5.นายวีรศักดิ์  ครองลาภเจริญ    ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม

                         5.นางสาวทัศนีย์  สอนแจ่ม        เภสัชกรเชี่ยวชาญ

                         5.นายประสงค์  ยอดเพ็ชผ่องศรี  เภสัชกรชำนาญการ

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates