สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์โดยสารขนาดไม่เกิน ๗ ที่นั่ง

ประกาศ จังหวัดนครปฐม

 

เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์โดยสารขนาดไม่เกิน ๗ ที่นั่ง
 
             

                         จังหวัดนครปฐมมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ เพื่อใช้ในภารกิจของโรงพยาบาลนครปฐม   รายการดังนี้

รถยนต์โดยสารขนาดไม่เกิน ๗ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน

 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 

๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว

๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้

๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๖. ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ จนถึงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ งานสอบราคาและประกวดราคา ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา อาคารคลังยาและพัสดุชั้น ๔ โรงพยาบาลนครปฐม  เลขที่ ๑๙๖ ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.เป็นต้นไป

      

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่งานสอบราคาและประกวดราคา ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา อาคารคลังยาและพัสดุชั้น ๔ ระหว่างวันที่  ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ จนถึงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์   www.nakhonpathom.go.th,www.nkpthospital.com และ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๔๒๗-๒๕๐๓ ในวันและเวลาราชการ

 

ผู้สนใจรับเอกสารสอบราคา/ประกวดราคาจะต้องนำหลักฐานไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

๑.สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนหุ้นส่วน/จำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ

๒.หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับเอกสารแทนจะต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๓.หลักฐานการลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง

 
 

          

 

        

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

                                                                                                                   นายเลขา ด่านวิริยะกุล

 

(นายเลขา ด่านวิริยะกุล)

รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates