ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วย ฯ

 

ประกาศจังหวัดนครปฐม


เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 

              

                 ตามประกาศ จังหวัดนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วย ๑๒๐ เตียง เป็นอาคาร คสล. ๖

ชั้น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคา

จำนวน ๑๐ รายนั้น
              

                                  ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
                               เป็นราคาที่รวม VAT              เป็นราคาที่ไม่รวม VAT

 

 

รายการที่พิจารณา

 

 

ผู้เสนอราคาดีที่สุด

 

 

ราคาที่เสนอ

 

 

ก่อสร้างอาคารผู้ป่วย ๑๒๐ เตียง

ขนาด ๖ ชั้น

 

บริษัท พี.คอนสตรัคชั่น แอนด์ แมทรีเรียล

จำกัด

๘๘,๗๐๐,๐๐๐.๐๐

  


ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

 

นายธิติ  แสวงธรรม

 

(นายธิติ แสวงธรรม)

ประธานคณะกรรมการประกวดราคา
banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates