ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารแฟลตพักแพทย์ ขนาด 20 ยูนิต 6 ชั้น โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ.. จ้างก่อสร้างอาคารแฟลตพักแพทย์ ขนาด 20 ยูนิต 6 ชั้น โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 หลัง

   หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลนครปฐม....

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 25,648.300.00  บาท

3.ลักษณะงาน ประกอบด้วยงานอาคาร คสล. 6 ชั้น      1 หลัง

4.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่                20 พฤศจิกายน 2556   เป็นจำนวนเงิน 26,875,000.00 บาท

4.บัญชีประมาณราคากลาง

                4.1 แบบปร. 4

                4.2 แบบปร. 5

5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคากลาง)

                5.1 นายเลขา ด่านวิริยะกุล

                5.2 นายสุชิน สืบพงษ์สกุล

                5.3 นายสุธีพงศ์ อ่อนมณี

               

               

 

ลงชื่อ         นายเลขา ด่านวิริยะกุล              ประธานกรรมการ

(นายเลขา ด่านวิริยะกุล)

ลงชื่อ         นายสุชิน สืบพงษ์สกุล              กรรมการ

                                                                                                                (นายสุชิน สืบพงษ์สกุล)

ลงชื่อ         นายสุธีพงศ์ อ่อนมณี                   กรรมการ

                                                                                                                (นายสุธีพงศ์ อ่อนมณี)

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates