ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค รายการข้าวสารหอมมะลิเก่า ๑๐๐ % โดยวิธีคัดเลือก

(สำเนา)
ประกาศจังหวัดนครปฐม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุบริโภค รายการข้าวสารหอมมะลิเก่า ๑๐๐ %

โดยวิธีคัดเลือก
--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ โรงพยาบาลนครปฐม ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับซื้อวัสดุบริโภค รายการข้าวสารหอมมะลิเก่า ๑๐๐ % จำนวน ๘๕,๐๐๐ กิโลกรัม นั้น
               วัสดุบริโภค รายการข้าวสารหอมมะลิเก่า ๑๐๐ % จำนวน ๘๕,๐๐๐ กิโลกรัม ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรบางกรวย จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

นายวีรศักดิ์ ครองลาภเจริญ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

 

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates