ประกาศราคากลางประกวดราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามาารถเคลื่อนไหวได้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑.      ชื่อโครงการประกวดราคาจัดซื้อข้อเข่าเทียมชนิดที่ส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้

จำนวน ๑๐๐ ชุด/หน่วยงานเจ้าของโครงการโรงพยาบาลนครปฐม

๒.    วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๓.     วันที่กำหนดราคากลาง  วันที่  ๑ ธันวาคม  ๒๕๖๐  

       เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๔.   แหล่งที่มาของราคากลาง

                    ๔.๑  บริษัท  เรดอน จำกัด

                    ๔.๒  บริษัท บี.เอ็ล.ฮั้ว จำกัด

                    ๔.๓  บริษัท ชัวร์ เมดิคอล จำกัด

๕.     คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

                 ลงชื่อ................................................. ..........ประธานกรรมการ

                                   (นายโชคชัย   วงศ์บุบผา)  

                ลงชื่อ..............................................................กรรมการ  

                                 (นายสมศักดิ์    รุจิชานันทกุล)  

                ลงชื่อ..............................................................กรรมการ       

                                  (นายวสุ   เตชะไพฑูรย์)   

 

banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates