ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด

 ประกาศจังหวัดนครปฐม
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

 
               ตามประกาศ จังหวัดนครปฐม เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด Infusion pump ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน  รายนั้น
               ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้
                               เป็นราคาที่รวม VAT              เป็นราคาที่ไม่รวม VAT
 
รายการที่พิจารณา ผู้เสนอราคาดีที่สุด ราคาที่เสนอ
 เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด Infusion pump  ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก่นนคร เวิลด์เทค (ประเทศไทย) ๔๑๕,๐๐๐.๐๐  

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
                                                                 (นายสมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ)
                                                              ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
                                                      ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
 
banmenu

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

Free business joomla templates