สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องส่องกล้องและห้องประชุมศัลยกรรม

ประกาศ จังหวัดนครปฐม
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องส่องกล้องและห้องประชุมศัลยกรรม
 
             จังหวัดนครปฐมมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องส่องกล้องและห้องประชุมศัลยกรรม ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๙๓,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                            ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าวและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดเชื่อถือ

๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้

๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒.๕  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๒.๖   บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๒.๗ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลนครปฐม

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานสอบราคาและประกวดราคา ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา อาคารพัสดุและคลังยาชั้น ๔ โรงพยาบาลนครปฐม และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ งานสอบราคาและประกวดราคา ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา อาคารพัสดุและคลังยาชั้น ๔ โรงพยาบาลนครปฐม ในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th , www.nkpthospital.com ,www.nakhonpathom.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๔๒๗ ๒๕๐๓ ในวันและเวลาราชการ

 
 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายสมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ     จ้างปรับปรุงห้องส่องกล้องและห้องประชุมศัลยกรรม  จำนวน ๑ งาน

   หน่วยงานเจ้าของโครงการ  โรงพยาบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  จำนวนเงิน 1,393,500.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓.ลักษณะงาน  ปรับปรุง

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่  6 กรกฎาคม 2560                      

   เป็นจำนวนเงิน 1,393,500.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๕.บัญชีประมาณราคากลาง

                ๔.๑  แบบปร. ๔

                ๔.๒  แบบปร. ๖

๕.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง

                                                (ลงชื่อ).......................................................ประธานกรรมการ

     (นายพิพัฒน์ แม้นจริง)  

(ลงชื่อ).......................................................กรรมการ

                                                               (นายวุฒิพงษ์ วงษ์สวรรค์)   

(ลงชื่อ).......................................................กรรมการ

                                                                    (นายศักดิ์ศิริ  ชั้นสกุณี)    

ดูรายละเอียดงาน (BOQ) ตาม File ที่แนบมานี้  ตารางราคากลาง และ บัญชีปริมาณงาน (BOQ)

banmenu

Free business joomla templates