ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างย้ายระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ

ประกาศจังหวัดนครปฐม

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  

               ตามประกาศ จังหวัดนครปฐม เรื่อง สอบราคาจ้างย้ายระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน  รายนั้น        

        ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้                     

          เป็นราคาที่รวม VAT              เป็นราคาที่ไม่รวม VAT

 
รายการที่พิจารณา ผู้เสนอราคาดีที่สุด ราคาที่เสนอ
 ย้ายระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ  บริษัท พี.เอส.เพาเวอร์ลายส์ จำกัด ๑,๖๐๔,๓๔๕.๖๓  
ประกาศ ณ วันที่  ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายสมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
banmenu

Free business joomla templates