ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ

ประกาศจังหวัดนครปฐม

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  

               ตามประกาศ จังหวัดนครปฐม เรื่อง สอบราคาจ้างจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน  รายนั้น               

 ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้                             

   เป็นราคาที่รวม VAT              เป็นราคาที่ไม่รวม VAT

 
รายการที่พิจารณา ผู้เสนอราคาดีที่สุด ราคาที่เสนอ
 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีทรัพย์ แอร์ ๙๖๓,๐๐๐.๐๐  
ประกาศ ณ วันที่  ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายสมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
banmenu

Free business joomla templates