ประกวดราคาจัดซื้อแผงผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ รวมอุปกรณ์ประกอบและงานติดตั้ง ขนาดพิกัด 110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

1.ชื่อโครงการ      ประกวดราคาจัดซื้อแผงผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ รวมอุปกรณ์ประกอบและงานติดตั้ง ขนาดพิกัด

110 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลนครปฐม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม

จังหวัดนครปฐม

2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,620,000.00 บาท (สี่ล้านหกแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

3.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)    วันที่  5 มิถุนายน 2560 

   เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 4,620,000.00 บาท (สี่ล้านหกแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

4.แหล่งที่มาของราคากลาง

                ข้อมูลโครงการส่งเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน

อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ปี 2559

5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคากลาง)

                                               

                                              (ลงชื่อ)...........................................................  ประธานกรรมการ

                                                (นายสุธีพงศ์ อ่อนมณี)

                                   (ลงชื่อ)............................................................  กรรมการ

                                                (นายมงคลกิตต์ เชิญกลาง)

                                   (ลงชื่อ)............................................................  กรรมการ

                                                 (นายศักดิ์ศิริ ชั้นสกุณี)

ประกาศจังหวัดนครปฐม
เรื่อง ประกวดราคาซื้อแผงผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ รวมอุปกรณ์ประกอบและงานติดตั้ง ขนาดพิกัด ๑๑๐ กิโลวัตต์

                 จังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

 
 แผงผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ รวมอุปกรณ์ประกอบและงานติดตั้ง ขนาดพิกัด ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑   งาน


                 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว
                 ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                 ๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดนครปฐม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                 ๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 ๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ. กำหนด
                 ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                 ๗.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                 ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th , www.nkpthospital.com ,www.nakhonpathom.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๓๔๒๗ ๒๕๐๓ ในวันและเวลาราชการ


 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
 

 
 
 
 
 
สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ 
(นายสมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
ปฏฺบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

banmenu

Free business joomla templates