ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ

ประกาศจังหวัดนครปฐม

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  

               ตามประกาศ จังหวัดนครปฐม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน  รายนั้น          

      ผลปรากฏว่า มีผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด ดังนี้                          

      เป็นราคาที่รวม VAT              เป็นราคาที่ไม่รวม VAT

 
รายการที่พิจารณา ผู้เสนอราคาดีที่สุด ราคาที่เสนอ
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  บริษัท ไทเกอร์ เน็ตเวิร์คกิ้ง แอนด์ คอมพิวเตอร์ จำกัด ๑,๙๐๔,๖๐๐.๐๐  
ประกาศ ณ วันที่  ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายสมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
banmenu

Free business joomla templates