ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๒๓ คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์

ประกาศ จังหวัดนครปฐม
เรื่อง  ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๒๓ คน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอกนิกส์ (e-bidding)
........................................................................................
 

          ตามประกาศ งานพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลนครปฐม เรื่อง ประกวดราคาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐

 

          เนื่องจาก มีผู้เสนอราคาเพียงรายเดียวและไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

 

          จังหวัดนครปฐม จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว
          จึงประกาศใหเทราบโดยทั่วกัน

 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐  
 
 
 
 

(นายสมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม

banmenu

Free business joomla templates